Preduzeće Zaštita plus DOO - Beograd - privredno društvo sa ograničenom odgovornošću

OSNOVNI OPŠTI AKT DRUŠTVA JE ODLUKA O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA

Pretežna delatnost Društva je klasifikovana pod šifrom broj 74600 – traženje izgubljenih lica i zaštite - fizičko-tehničko obezbedjenje objekata. Osnivač društva je Udruženje penzionera Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 298

        

            Organi društva su SKUPŠTINA, DIREKTOR kao poslovodni organ i INTERNI REVIZOR

            Direktor preduzeća Milovan Lapčević

 Društvo posluje u skladu sa zakonom, Odlukom o organizovanju, opštim aktima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. Društvo obavlja delatnosti radi sticanja dobiti za realizovanje socijalno humanitarnih i drugih ciljeva osnivača.ruštvo posluje u skladu sa zakonom, Odlukom o organizovanju, opštim aktima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. Društvo obavlja delatnosti radi sticanja dobiti za realizovanje socijalno humanitarnih i drugih ciljeva osnivača.

Na osnovu čl. 104. - 183, a u vezi sa članom 452. stav 2. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 125/04), i Odluke Skupštine Udruženja Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove u Beogradu, broj 414 od 16.11. 2006. godine, ovlašćeno lice osnivača Privrednog društva Zaštite plus DOO, 17.11.2006. godine u Beogradu donelo je ODLUKU O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUSTVA ZASTITA PLUS DOO BEOGRAD RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA PREDSTAVLJA I OSNIVAČKI AKT.

Osnivač Odlukom broj 261 od 17.11.2006 godine o organizovanju privrednog društva ZAŠTITA PLUS DOO BEOGRAD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja i osnivački akt, usklađuje organizovanost Društva sa Zakonom o privrednim društvima na način i u roku propisanim zakonom. Društvo nastavlja da posluje u pravnoj formi privrednog društva sa ograničenom odgovornošću sa jednim članom, a član Društva ovom Odlukom uređuje njegovu organizovanost, kao i odnose sa Društvom, u skladu sa zajedničkim interesima, saglasno zakonu.

Odredbama ove Odluke zamenjuju se u celini odredbe Odluke o osnivanju jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću broj 231-11 donete 17.05.2001. godine od strane osnivača, overene u Trećem opštinskom sudu u Beogradu dana 06.07.2001. godine, pod Ov. br. 4395/2001. Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru predmeta svog poslovanja i svoje pravne i poslovne sposobnosti, u svoje ime i za svoj račun.

================================================================

 


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

© 2022 Flex. All Rights Reserved.