• Novembar 2018

  REALIZOVAN, vec tradicionalan, kontrolni zdravstveni pregledi članova Udruženja 14. novembra 2018 godine u prostorijama Udruženja - Bulevar Kralja Aleksandra 298, Beograd. Vrlo dobar odziv nasih clanova.

  Ekipa zdravstvenih radnika Doma zdravlja organa unutrašnjih poslova Srbije u sastavu lekara opšte prakse i kardiologa uz odgovarajucu opremu i predvidjeni broj medicinskih tehničara obavili su preventivne zdravstvene preglede nasih clanova. Vrsen je opsti zdravstveni pregled, merenje krvnog pritiska, merenje secera u krvi, EKG snimanje, pregled, konsultacija i saveti kardiologa i konsultacija sa lekarom specijalistom. Prema preporuci lekara opšte prakse članovi koji su želeli primili su i vakcinu protiv gripa.

  Blizu 90 nasih clanova odazvalo se pozivu ocenjujuci ovu izuzetno znacajnu aktivnost kao pun pogodak u ostvarivanju zajednickog interesa - brige o zdravlju clanova Udruzenja. 

     

  ZDRAVLJE JE NASE NAJVECE BOGATSTVO!

  Sekretarijat Udruženja i Komisija za socijalno humanitarne aktivnosti

  ============================================

  Komisija za socijalno-humanitarna pitanja Udruženja  aktivno pruža podršku i pomoć materijalno i zdravstveno ugroženim članovima. Komisija je u 2018 godini realizovala ukupno 115 kućnih poseta starijim, socijalno i zdravstveno ugroženim članovima, uz adekvatne oblike materijalne pomoći, pružanje odgovarajućih saveta i poklanjanje posebne pažnje našim strijim i usamlјenim članovima. Težište rada bilo je usmereno na dve osnovne oblasti:

  1. Posete starim, bolesnim, nemoćnim i nezbrinutim članovima Udruženja, radi pružanja pažnje i pomoći u meri naših kapaciteta, a u okviru raspoloživih materijalnih sredstava.

  2. Pomoć u namirnicama i sredstvima za ličnu higijenu domaćinstvima, participaciji u nabavci lekova članovima Udruženja koji žive  na ivici socijalne egzitencije.

  Clanovi Komisije protekle godine obavili su: povodom „8.marta“ 28 poseta, povodom “Dana Udruženja“ 24. Marta - 21 posetu, radi uručivanja paketa pomoći za prvo polugodište 5 poseta, a u drugom dva puta po 3 posete jer su dva člana u međuvremenu preminula, a za novogodišnje praznike, na predlog članova Komisije, obišli smo 3 najugroženija člana sa paketima namirnica što ih je izuzetno obradovalo. Takođe, obavlјene su i redovne posete, u prvom polugodištu 15, a krajem godine 37. Prilikom svake posete, izuzev poseta radi uručivanja pomoći u namirnicama, posećenom članu je uručen skroman poklon kao znak pažnje. Težišno usmerenje Komisije odnosilo se na članove Udruženja starije od 80 godina kojih je trenutno 30% od ukupnog broja članstva Udruženja.

  Član Komisije Vladana Ninčić u poseti našem dugogodišnjem članu Mileni Krkelić

                                                                      koja živi sama i uz već drugi objavljeni roman u 89. godini.

                                        ==============================================================

  U saradnji sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, organizuju se, u našim prostorijama, svake godine preventivni zdravstveni pregledi i vakcinacija protiv sezonskog gripa kojom prilikom se pregleda do 100  naših članova. Cilј kontrole zdravstvenog stanja ovog tipa je preventiva - rano otkrivanje poremećaja radi blagovremenog preduzimanja adekvatnog zdravstvenog tretmana.

  Zdravlje je uvek na prvom mestu

 • O nama

  Udruženje penzionera Saveznog ministarstva za unutrašnje posloveosnovano je na Osnivačkoj skupštini 24. marta 1968.godine. Rešenjem Gradskog sekretara za unutrašnje poslove grada Beograda upisano u Registar pod brojem 180/68, 437/84 i 437-1/2001, nakon usklađivanja sa Zakonom o udruženjima nastavlјa rad kao Udruženje penzionera Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove.

  Udruženje je dobrovolјna, nevladina i nedobitna  organizacija. Udruženje ostvaruje interese svojih članova u oblasti socijalno-humanitarne, kulturno-zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, u skladu sa Zakonom i Statutom.

  Cilјevi Udruženja su zaštita i unapređivanje ličnog i društvenog standarda, socijalno-ekonomskog položaja i socijalne sigurnosti članova; praćenje,  istraživanje i otkrivanje pojava i slučajeva od značaja za život penzionera i predlaganje mogućih rešenja nadležnim službama; negovanje tradicija organa i službi bezbednosti i dr.

  Organii telaUdruženja

  Skupština Udruženja - je najviši organ i čine je svi članovi Udruženja

   

                                                                        ОДРЖАНИВАНРЕДНИ ИЗБОРИ У УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА СМУП

  Поступајући по закључку са седнице Скупштине удружења од 15.11.2017. године, 07. марта 2018. године одржана је ванредна Изборна седница Скупштине удружења. Седницом је председавало Радно председништво у саставу: Борисав Ковачевић, председавајући и чланови: Милко Јаковљевић, Славица Ивановић, Милош Стевовић и Душанка Гоцић.

  Чланови Скупштине су на предлог Кандидационе комисије који је изнео мр Зоран Ајџановић, јавним изјашњавањем, једногласно изабрали ново руководство Удружења.

  - За председника Скупштине удружења пензионера СМУП једногласно је изабран Владимир Ђерић, дипломирани правник.

  - За заменика председника Скупштине једногласно је изабран Владимир Кошутић,професор математике и информатике.

  - За председника Управног одбора, једногласно је изабран Дракче Димитиријевић,дипломирани правник и адвокат.

  За чланове Управног одбора, на предлог председника Управног одбора   Димитријевић Дракчета, именовани су:

  - Гојко Поповић,дипломирани правник, Заменик председника Управног одбора

  - Владимир Јестратијевић, дипломирани правник, члан Управног одбора

  - Мирјана Поповић Милошевић, дипломирани правник са правосудним испитом, члан Управног одбора

  - Радиша Благојевић, професор филозофије и логике, члан Управног одбора

  Према одредби Статута удружења Владимир Ђерић, као председник Скупштине удружења и Дракче Димитријевић, као председник Управног одбора, именовани су за заступнике Удружења пензионера СМУП.

  У Надзорни одбор именовани су:

  - За председницу Надзорног одбора Станка Лалић, дипломирани економиста.

  - За члана Надзорног одбора Момчило Пауновић, дипломирани правник.

  - За члана Надзорног одбора Славица Ивановић,дипломирани туризмолог на Природно математичком факултету.

  Predsednik Skupštine

  Vladimir Đerić

   

  Zamenik Predsednika Skupštine

  Vladimir Košutić

    

  Upravni odbor Udruženja - upravlјa radom Udruženja između dve sednice Skupštine u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine Za izvršavanje zadataka iz svoje nadležnosti Upravni odbor obrazuje stalna radna tela: Komisiju za socijalno-humanitarna pitanja i Komisiju za društvene aktivnosti.Po potrebi obrazuje i druga radna tela.

  Predsednik Upravnog odbora

  Drakče Dimitrijević

  Zamenik predsednika Upravnog odbora

  Gojko Popović

  Član Upravnog odbora   

  Vladimir Jestratijević

  Član Upravnog odbora

  Mirjana Popović Milošević

                                                      Član Upravnog odbora

                                                           Radiša Blagojević

  Komisija za socijalno humanitarne

  aktivnisti                                      Komisija za društvene aktivnosti

      Predsednik Komisije

       Zoran Ajdzanović

             Predsednik Komisije

            Vladimir Košutić

  Nadzorni odbor - vrši nadzor nad zakonitošću rada organa Udruženja i

  nad sprovođenjem Statuta i drugih opštih akata

  Predsednik Nadzornog odbora 

  Stanka Lalić

  Član Nadzornog odbora 

  Momčilo Ivanović

    

  Član Nadzornog odbora

  Slavica Ivanović

  Sekretar Udruženja

  Dušan Maksimović

  POŠTOVANI ČLANOVI, POSETIOCI I PRIJATELJI UDRUŽENJA

  Websajt, odnosno Internet prezentacija Udruženja penzionera Saveznog Ministarstva za unutrašnje poslove, postavljena je marta meseca 2017 godine i namenjena je pre svega interesima svojih članova u cilju informisanja o radu Udruženja, planovima, programima, organizaciji i realizaciji delatnosti i aktivnosti Udruženja. Namenjena je i udruženjima penzionera organa unutrasnjih poslova i sluzbi bezbednosti, asocijacijama penzionera, opstinskim i granskim udruzenjima penzionera i drugim zainteresovanim organizacijama, organima, institucijama, zajednicama, humanitarnim društvima, ostalim udruženjima i pokretima treceg doba i drugima u zemlji i svetu, koji su zainteresovani za aktivnosti i saradnju sa ovim Udruženjem.

  Websajt će, nadamo se, istovremeno uticati na podizanje stepena uključenosti članova našeg Udruženja u oblast informacionih tehnologija posebno putem edukativnih informatičkih programa. Websajt, u svojoj osnovi, nudi znatan prosperitet Udruženju i njegovom ukupnom clanstvu, okruženju u kome žive kao i čitavoj zajednici.


  Pored toga Internet prezentacija će biti korisna i potencijalnim članovima Udruženja, tj. onima koji su bili u službi bivseg Saveznog MUP-a pa su presli u druge organe unutrašnjih poslova ili sluzbe bezbednosti iz kojih su penzionisani ili se nalaze pred penzionisanjem. Takodje otvaramo vrata i onima koji ispunjavaju uslove da se ukljuce u članstvo osnovanog Kluba Udruzenja kao što su članovi porodica naših clanova, penzioneri drugih organa unutrasnjih poslova i službi bezbedbosti i drugi prijatelji Udruženja.

  Prezentacija ce takodje omoguciti posetiocima kako iz zemlje tako i iz inostranstva da doprinesu daljem razvoju boljeg i kvalitetnijeg života ukupne populacije trećeg zivotnog doba. S toga Urednistvo Websjata poziva sve posetioce da svojim učešćem, inicijativom, idejama, znanjem, sposobnostima i iskustvom doprinesu daljem razvoju boljeg i kvalitetnijeg  života.

   Pridružite nam se u takvim namerama, a mi se nadamo da će Vam poseta ove Prezentacije biti od koristiti.

   

                                        Autor projekta:Dušan Maksimović, prof.

   

   

 • ZASTITA PLUS USLUGE

  Mart 2020

  U ORGANIZACIJI PRIVREDNOG DRUSTVA ``ZASTITA PLUS``, U PROSTORIJAMA UDRUZENJA PENZIONERA SAVEZNOG MUP-a, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA BROJ 298, ZAVRSENA JE VEC DVADESETA GRUPA POLAZNIKA ZA STICANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNOG OBEYBEDJENJA.

  OVAJ VID OBUKE DO SADA JE USPESNO ZAVRSILO PREKO 300 POLAZNIKA!

  PREDUZECE JE ORGANIZOVALO POLAGANJE STRUCNOG ISPITA, PRED KOMISIJOM MUP-a SRBIJE ZA PREKO 200 NASIH KOLEGA PENZIONERA KOJI SU STEKLI USLOV ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA FIZICKO TEHNICKOG OBEZBEDJENJA.

  L I C E N C E   I   S E R T I F I K A T I

                                                                            

  POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE KANDIDATE ZA POMENUTU SPECIJALIZOVANU OBUKU, POSEBNO PENZIONERE, KOJI SE JOS UVEK OSECÁJU RADNO SPOSOBNIM, DA SE JAVE PREDUZECU ``ZASTITA PLUS`` RADI DOGOVORA OKO NACINA I POSTUPKA ZA STICANJE LICENCI I RADNOG ANGAZOVANJA NA POSLOVIMA FIZICKO TEHNICKOG OBEZBEDJENJA

  Kontakt telefoni:  011/2441-152 i 064/8232-553

  E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  ======================================

   Maj 2017

  Privredno drustvo ``Zastita plus`` od 1. maja 2017 godine organizuje OBUKU za sticanje LICENCI za obavljanje poslova privatnog obezbedjenja u skladu sa Zakonom o privatnon obezbedjenju i to:

  1. Obuka za sticanje LICENCE ZA PROCENU RIZIKA U ZASTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

  2. OBUKA ZA STICANJE LICENCI ZA VRSENJE POSLOVA FIZICKO TEHNICKE ZASTITE LICA I IMOVINE I ODRZAVANJA REDA NA SPORTSKOM PRIREDBAMA, JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRADJANA

  PREDAVACI SU KVALITENI I ISKUSNI SA BOGATIM RADNIM ISKUSTVOM STECENIM U MINISTARSTVU UNUTRASNJIH POSLOVA

  NASTAVA SE ODRZAVA U PRIJATNOM PROSTORU UDRUZENJA PENZIONERA SAVEZNOG MUP-a - Bulevar Kralja Aleksandra 298, Beograd

  TELEFONI 011/2441-152, 064/8232-553

   

  POZIVAMO SVE RADNO SPOSOBNE PENZIONERE KOJI ZELE DA RADE NA POSLOVIMA OBEZBEDJENJA DA SE LICNO JAVE RADI BLIZIH INFORMACIJA.

  Koristimo priliku da Vam cestitamo 1. maj praznik rada

  =============================================

  Mart 2017

  NOVO!

              OBUKA ZA DOBIJANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEDJENJA

  Privredno društvo“Zaštita plus“ d.o.o. Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra 298a, ciji je osnivac Udruzenje penzionera Saveznog MUP-a, na osnovu ovlašćenja  od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije vrši stručnu obuku lica za obavlјanje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Obuka se obavlјa u sedištu Privrednog društva, a deo obuke za primenu fizičke snage u prostorijama Omladinskog džudo kluba „Beograd“ koje se nalazi u sklopu stadiona OFK „Beograd“.

   

  STRUCNA OBUKA SE VRSI:

  1. Za obavlјanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja ( O1),
  2. Za obavlјanje poslova fizičko tehničke zaštite lica i imovine, održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okuplјanja građana (O2),
  3. Za obavlјanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite (O3).

  Nakon završene OBUKE, kandidatu se  od strane „Zaštita plus“ , izdaje Potvrdu o obučenosti, koja služi kao  dokaz za  polaganje pred komisijom MUP-a, nakon čega se predaje zahtev za dobijanje LICENCI za obavlјanje poslova privatnog obezbeđenja.  

  Prijavu kandidata za polaganje pred komisiju MUP-a, vrši „Zaštita plus“.

  Obuka za bilo koju oblast počinje nakon formiranja grupe. O tačnom datumu početka obuke kandidati će na vreme biti  obavešteni.

  Privredno društvo „Zaštita plus“, organizuje i  PRIPREMNE SEMINARE za sve tri vrste oblasti, za kandidate koji su oslobođeni Obuke (lica koja su najmanje tri godine proveli,  na radu u MUP-a na mestu ovlašćenog službenog lica, aktivnog vojnog lica ili bezbednosne agencije).  

  Zainteresovani se mogu  javiti na telefone 011/2441-152 ili 064/8232-553, poslati svoju prijavu i postaviti pitanje naE-mail: zastita.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  ============================================

                                                                                  Bezbednosne usluge

  Praćenje proučavanje i primenjivanje savremenih dostignuća iz domena fizičko - tehničkog obezbeđenja; Predlaganje programa i planova iz domena fizičko – tehničkog obezbeđenja i staranje o njihovoj realizaciji; Proučavanje savremenih dostignuća iz oblasti tehničke zaštite, kao i drugih tehničkih sistema i uvođenje tehničkih i tehnoloških novina u cilju unapređenja projektovanja i inženjeringa;Vršenje rasporeda izvršilaca na objektima koji se obezbeđuju; Koordiniranje rada operatera i izvršilaca; Obezbeđivanje stručnog, kvalitetnog i efikasnog izvršavanja poslova i pravovremenog ispunjenja preuzetih obaveza; Regulisanje rada, obaveza, načina postupanja i odgovornosti operatera i izvršilaca poslova fizičko – tehničkog obezbeđenja; Sprovođenje zakonskih propisa koji se odnose na poslove fizičko – tehničkog obezbeđenja; Staranje o pravilnoj upotrebi i ispavnom funkcionisanju sredstava veze i drugih tehničkih sredstava, koja se koriste na poslovima fizičko – tehničkog obezbeđenja; Planiranje i sprovođenje marketinških aktivnosti; Zaključivanje ugovora i pracenje njihovog sprovođenja; Sprovođenje mera zaštite na radu u oblasti fizičko – tehničkog obezbeđenja.

                                                                    Opšta i specijalna obuka za dobijanje odgovarajućih licenci

  Organizivanje i sprovođenje obuke za dobijanje odgovarajućoh licenci za rad u skladu sa ovlašćenjen nadležnog organa; Organizivanje kondiciono-trenažne obuke  u skladu sa važećim propisima; Organizovanje ugovorene obuke za korisnike usluga; Razvoj i sprovođenje  programa obuke.

 •  

  Preduzeće Zaštita plus DOO - Beograd -privredno društvo sa ograničenom odgovornošću

  OSNOVNI OPŠTI AKT DRUŠTVA JE ODLUKA O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA

  Pretežna delatnost Društva je klasifikovana pod šifrom broj 74600 – traženje izgubljenih lica i zaštite - fizičko-tehničko obezbedjenje objekata. Osnivač društva je Udruženje penzionera Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 298

        

              Organi društva su SKUPŠTINA, DIREKTOR kao poslovodni organ i INTERNI REVIZOR

             Direktor preduzeća Milovan Lapčević

   Društvo posluje u skladu sa zakonom,Odlukom o organizovanju, opštim aktima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. Društvo obavlja delatnosti radi sticanja dobiti za realizovanje socijalno humanitarnih i drugih ciljeva osnivača.ruštvo posluje u skladu sa zakonom,Odlukom o organizovanju, opštim aktima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. Društvo obavlja delatnosti radi sticanja dobiti za realizovanje socijalno humanitarnih i drugih ciljeva osnivača.

  Na osnovu čl. 104. - 183, a u vezi sa članom 452. stav 2. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 125/04), i Odluke Skupštine Udruženja Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove u Beogradu, broj 414 od 16.11. 2006. godine, ovlašćeno lice osnivača Privrednog društva Zaštite plus DOO, 17.11.2006. godine u Beogradu donelo je ODLUKU O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUSTVA ZASTITA PLUS DOO BEOGRAD RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA PREDSTAVLJA I OSNIVAČKI AKT.

  Osnivač Odlukom broj 261 od 17.11.2006 godine o organizovanju privrednog društva ZAŠTITA PLUS DOO BEOGRAD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja i osnivački akt, usklađuje organizovanost Društva sa Zakonom o privrednim društvima na način i u roku propisanim zakonom. Društvo nastavlja da posluje u pravnoj formi privrednog društva sa ograničenom odgovornošću sa jednim članom, a član Društva ovom Odlukom uređuje njegovu organizovanost, kao i odnose sa Društvom, u skladu sa zajedničkim interesima, saglasno zakonu.

  Odredbama ove Odluke zamenjuju se u celini odredbe Odluke o osnivanju jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću broj 231-11 donete 17.05.2001. godine od strane osnivača, overene u Trećem opštinskom sudu u Beogradu dana 06.07.2001. godine, pod Ov. br. 4395/2001. Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru predmeta svog poslovanja i svoje pravne i poslovne sposobnosti, u svoje ime i za svoj račun.

  ================================================================

   

© 2021 Flex. All Rights Reserved.